top of page

Privacybeleid

Huidig reglement is van toepassing op de website www.drankengijbels.be (hierna aangeduid door “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of van enige toepassing. Door deze website of een toepassing te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van huidig reglement. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van dit reglement of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of de toepassing niet verder te gebruiken.


 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Aard van de aangeboden informatie

 

De informatie die beschikbaar is op deze website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de toepassing en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

1.2. Aansprakelijkheid

 

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Noch wij, noch onze relaties of enig verwant bedrijf kunnen enige garantie geven, aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld worden voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website of de toepassing. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren.
 

Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.
 

Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker etc.) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing.

 

1.3. Externe hyperlinks

 

Deze website of de toepassing bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

1.4. Intellectuele eigendom

 

De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons

 

1.5. Updates

 

Teneinde de veiligheid, de snelheid en in het algemeen de optimale werking van de website of de toepassing te garanderen, verbindt u zich ertoe de door uw gebruikte software up-to-date te houden. Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de website of de toepassing indien u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van verouderde software.

 

1.6. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om huidig reglement steeds te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 24/05/2018

 

1.7. Contactgegevens

 

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Schoebroekstraat 63, 3583 Paal of via volgend e-mailadres: info@drankengijbels.be


 

2. PRIVACY

 

2.1. Definities

 

In het kader van artikel 2 van huidig reglement zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

 

Persoonsgegevens” zal betekenen iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

 

Verwerking van persoonsgegevens” zal betekenen elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens).

 

Verwerker” zal betekenen de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die ten behoeve van de -voor de verwerking verantwoordelijke- persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

 

Verantwoordelijke voor verwerking” zal betekenen elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verbonden Onderneming” betekent een met ons verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

 

2.2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Door gebruik te maken van de website, de toepassing en hun functionaliteiten bevestigt de gebruiker zijn kennisname en toestemming met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals beschreven in dit reglement.

 

2.3. Verwerker/verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

 

2.3.1. Wij als Verwerker

 

Wij worden beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van derden. In dit geval trachten wij adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

2.3.2. Wij als verantwoordelijke voor de verwerking

 

Wij worden beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer we zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen. Enkel in het geval wij optreden in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn de artikelen 2.3.3 t.e.m. 2.3.4 van toepassing.

 

2.3.3. Welke gegevens worden verwerkt?

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn enerzijds de gegevens die u aan ons levert wanneer u, al dan niet op verzoek van onze klant, gebruik maakt van onze website (o.a. bv door het invullen van vragenformulieren) en anderzijds de gegevens die wij van u ontvangen aan de hand van uw surf- en klikgedrag. Door gebruik van onze website of de toepassing aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij voormelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden van Dranken Gijbels nv

 

2.3.4. Rechten van de betrokkene

 

Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens steeds op een eerlijke en rechtmatige wijze en enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij hebben adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen en om u een veilige verwerking te garanderen. Hoewel wij organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen instellen om de privacy van uw gegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging of vertrouwelijkheid van uw gegevens tegenover hackers of anderen en het ontbreken van beveiligingsgebreken niet garanderen.

 

Recht op inzage en verbetering

U beschikt ten aanzien van ons over een kosteloos recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

 

Recht op verzet in geval van gebruik gegevens voor directe marketing

U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens.

 

Recht op de verwijdering van uw gegevens

U kan de verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere prevalerende grond voor verwerking is, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie wordt enkel toegestaan indien die landen eenzelfde beschermingsniveau waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen als die van de Belgische privacywet gelden. Wij garanderen dat er geen overdracht naar derde landen plaatsvindt zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische privacywetgeving.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

Marketing cookies

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

Aanpassen van de toestemming:

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt.

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren.

bottom of page